ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την πρώτη εϊσοδο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα χρησιμοποιείστε σαν username τον ΑΜ σας (μόνο για εκπαιδευτικούς) / τον ΑΦΜ σας (για διοικητικούς υπαλλήλους) και σαν password τον ΑΦΜ, το οποίο μπορείτε να άλλαξετε μετά. Για οποιoδήποτε τεχνικό πρόβλημα απευθυνθείτε ηλεκτρονικα στο email: support@dideimathias.gr